ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

กำหนดการส่งบทความลงวารสารคณะฯ TCI (Tier 2)

รับบทความ

บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2561

แจ้งผลประเมิน

ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

นศ.ส่งบทความที่แก้ไขแล้ว

ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

คณะแจ้งผล/หนังสือตอบรับ

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/journal.php และ http://gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php

คลิกเพื่อส่งบทความ