ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  21 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

     วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2561

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 5 มกราคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้