ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก (รุ่นที่ 13) ภาค 2/2561

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ประกาศผลคัดเลือก

  • วันที่ 21 ธันวาคม 2561

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจได้จากประกาศ