ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จะจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันพุธที่ 20 และ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งรับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น!

>>โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) 8,500 บาทต่อคน *สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม 2562*

ช่วงที่ 2 ลงทะเบียนแบบปกติ 9,500 บาทต่อคน **สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562**

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรพรรณ หลงเจริญ
เบอร์โทร 02-727-3752 หรือ 099-287-4647
E-mail: gscm@nida.ac.th