จุฬา นิด้า มธ. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st International Conference on New Media, Communication & Technology (INCT) หัวข้อ “Towards Communication 5.0: Media, Communication & People in the Age of Disruptive Technology”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ณ Communication Arts Convention Hall ชั้น 11 อาคารมงกุฏสมมุติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ