ขอแสดงว่าความยินดีกับอาจารย์บรรยายพิเศษของคณะฯ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงว่าความยินดีกับอาจารย์บรรยายพิเศษของคณะฯ ในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี ได้แก่ รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเชิญมาทำการสอนกับคณะนิเทศฯ@นิด้า เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน