ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมใส่บาตรและสรงน้ำพระ

คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาตักบาตรนิด้า ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมใส่บาตรและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องขวา พระธาตุพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องซ้าย และพระธาตุพระสิวลี ผู้เลิศในทางโชคลาภ
--> วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.00-11.00 น.
--> ณ ลานพระพุทธรูปประจำสถาบันฯ