งานบาตรและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ โดยรศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาตักบาตรนิด้า และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมใส่บาตรและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องขวา พระธาตุพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องซ้าย และพระธาตุพระสิวลี ณ ลานพระพุทธรูปประจำสถาบันฯ