อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัด อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ในวันพุธที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

>> รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น! โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อคน *สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562*

โครงการดังกลว่าจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานรัฐ

ในการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรมต่อไป