การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์และ E-mail ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อ  วันที่ 23 สิงหาคม 2562
  • นำเสนอผลงาน  วันที่ 5 กันยายน 2562