พิธีไหว้ศาลครบรอบ 7 ปี นิเทศ@นิด้า

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมทั้ง รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิเทศฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์