ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คำสั่งสถาบันฯ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562