ขยายเวลาส่งบทความงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ

ส่งบทความได้ที่  https://goo.gl/forms/0xJLfcTVrqaiyXHp2    หรือ

 

รูปแบบบทความ

1.รูปแบบและการจัดพิมพ์

   1.1 เขียนบทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบนกระดาษมาตรฐาน A4 มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า  ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 
   1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0 นิ้ว ใส่ตัวเลขกำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน 
   1.3 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 18 ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยอักษรธรรมดา 16 ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 16

2. รายละเอียดของบทความประกอบด้วย

   2.1 ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   2.2 ชื่อผู้เขียน / อาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่สังกัด
   2.3 เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
        2.3.1 บทคัดย่อและคำสำคัญ
       2.3.2 Abstract และ keyword
       2.3.3 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา รวมถึงวัตถุประสงค์
       2.3.4 วิธีการวิจัย
       2.3.5 ผลการวิจัย
       2.3.6 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
       2.3.7 ข้อเสนอแนะ
   2.4 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   2.5 เอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA
   

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความรายงานผลการวิจัย