ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  17 - 21 มิถุนายน 2562 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

     วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้