พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยในปีนี้ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 2,144 คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก 116 คน ระดับปริญญาโท 2,028 คน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ #GSCMNIDA มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 103 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 15 คน และ ระดับปริญญาโท 88 คน