เปิดชมรมนักศึกษาเก่า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี เป็นประธานเปิดชมรมนักศึกษาเก่า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว