ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

     คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดการวันงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ > https://forms.gle/4EjZ1q3pSmUhkwrH9