ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  18 - 26 กันยายน 2562 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

     วันที่ 18 - 27 กันยายน 2562

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้