นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ president และคุณวิทยา แสงอรุณ English News Editor., Nectar Co.,Ltd. ผู้ผลิตสื่อธุรกิจ "Business Today"

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เปิดบ้านต้อนรับ คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ president และคุณวิทยา แสงอรุณ English News Editor., Nectar Co.,Ltd. ผู้ผลิตสื่อธุรกิจ "Business Today" พูดคุยเรื่องการทำความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง นิด้า กับทางบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์