ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รายวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร (นน 7005) ได้จัดศึกษาดูงาน ณ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด โดยคุณวโรรส โรจนะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เปิดบ้านต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเติบโตของ Dek-D.com อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลเวช เป็นอาจารย์ประจำวิชาดังกล่าว