ศึกษาดูงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รายวิชาการสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า (นน 7003) เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจและนำเสนอข้อมูลด้านการสื่อสารองค์กรต่อสาธารณะเป็นที่ประจักษ์ด้านการสื่อสารองค์กรและตราสินค้าของบางจากได้รับรางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวได้

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เป็นอาจารย์ประจำวิชา