สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12-14

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA#GSCMNIDA โครงการ “กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12-14 Welcome Ph.D.GSCM #14 to Nitade NIDA Team” ภายใต้ธีม "Galaxy Party ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 7 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาแต่ละรุ่น คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ และเพื่อพัฒนาวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคตได้อย่างเหนียวแน่น โดยอาศัยหลักการรับน้องด้วยความจริงใจ มุ่งเน้นความสามัคคีในหมู่คณะ และความรักในสถาบัน ซึ่งการต้อนรับน้องใหม่ที่เข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ เป็นการต้อนรับเข้าสู่การศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ อันเป็นกิจกรรมที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวคณะ และเป็นการสืบสานประเพณีผูกข้อมืออวยพรต้อนรับน้องใหม่ที่ดีงาม

ขอขอบคุณภาพจาก Alone Gallery ค่ะ