ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”