ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (นน 6002) เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) อาคารไปรษณีย์กลาง โดยมี อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา

การศึกษาดูงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวได้