อันตรายของแสงสีฟ้าจากหน้าจอ อาจทำให้มนุษย์อายุสั้นลง

จากงานวิจัยเรื่อง Daily blue-light exposure shortens lifespan and causes brain neurodegeneration in Drosophila ของมหาวิทยาลัย Oregon State ที่ได้ทำการทดลองกับแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์และกลไกการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ มาทำการทดสอบการตอบสนองต่อการสัมผัสแสง LED สีฟ้าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
.
ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า เซลล์จอประสาทตาและเซลล์ประสาทในสมองของแมลงหวี่ที่ได้รับแสงสีฟ้านั้นเกิดความเสียหาย และเกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่วมด้วย อีกทั้งเมื่อทดลองเพิ่มเติมยังพบว่าแสงสีฟ้าทำให้ช่วงชีวิตของแมลงหวี่สั้นลงอย่างมาก โดยทางทีมวิจัยกำลังทำการพิสูจน์ต่อไปว่าจะได้ผลแบบเดียวกันเมื่อทดสอบกับมนุษย์หรือไม่
.
Jadwiga Giebultowicz ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาเชิงบูรณาการซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่า มีหลักฐานบ่งชี้ว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดปกติของการนอนหลับและระบบนาฬิกาชีวิตของร่างกายมนุษย์ (Circadian Rhythm)
.
โดยทางที่ดีเราควรหาวิธีการป้องแสงสีฟ้าจากหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะเข้าสู่ดวงตา เช่น การใส่แว่นตาหรือการติดฟิล์มกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอ เป็นต้น หรืออาจหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในเวลาที่มีแสงน้อยหรือในตอนกลางคืน
.
.
ติดตาม #รู้ไหมเขาว่า ได้ทุกวันพุธ 18.00 ทางเพจ นิเทศ at NIDA
.
เรียบเรียงและออกแบบโดย พฤกษา เกียรติเมธา
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 12
.
ข้อมูลอ้างอิง
Trevor R. Nash, Eileen S. Chow, Alexander D. Law, Samuel D. Fu, Elzbieta Fuszara, Aleksandra Bilska, Piotr Bebas, Doris Kretzschmar & Jadwiga M. Giebultowicz. Daily blue-light exposure shortens lifespan and causes brain neurodegeneration in Drosophila. npj Aging and Mechanisms of Disease, 2019 DOI: 10.1038/s41514-019-0038-6
.
รูปภาพอ้างอิง
http://americanpost.online