ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2562 (ภาค 2/2562)

กำหนดการ

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้