ประกาศผลคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (รุ่นที่ 15) ประจำภาค 2/2562

กำหนดการ

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันบัํณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้