งานกีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" ครั้งที่ 3

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" ครั้งที่ 3 ซึ่งมีคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เจ้าภาพ) คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่าน ณ อาคารกีฬาในร่ม ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ 5 คณะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพพลามัยที่ดีจากการออกกำลังกายให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า