นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมพูดคุยและแนะนำแนวปฏิบัติโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณาจารย์ เปิดบ้านต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการร่วมพูดคุยและแนะนำแนวปฏิบัติโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานคณะนิเทศฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

12 พฤศจิกายน 2562