คณบดี นิเทศ นิด้า รับมอบประกาศ AUN-QA หลักสูตรปริญญาโท

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รับมอบประกาศ AUN-QA หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ที่ผ่านการรับรองระดับสากล เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
กับ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

27 พฤศจิกายน 2562