พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์