โครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน"

นิเทศ@นิด้า จัดโครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 8011 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์(ใหม่ป้ายแดง) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ได้แก่ ผศ.ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และอาจารย์ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์ตรง ในการเรียนและทำวิจัยปริญญาเอกที่ต่างแดน มาให้ความรู้ความเข้าใจในการต่อ ยอดงานวิจัย การขยายเครือข่ายงานวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวในการเรียนต่อปริญญาเอก และการทำงานวิจัย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้แนวทางและทิศทางของการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการต่อไปในอนาคต