พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 2,062 คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก 100 คน ระดับปริญญาโท 1,962 คน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ #GSCMNIDA มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 100 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 18 คน และ ระดับปริญญาโท 82 คน