พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18 (18th True Future Journalist Awards 2020) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุด อาคารทรู ทาวเวอร์

ทั้งนี้ กลุ่มทรูเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน

ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16 เป็นเวลา 1 เดือน ตลอดจนมีโอกาสรับรางวัลพิเศษ การเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2020 ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ยังได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 รางวัล อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trueplookpanya.com และเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Awards - FJA ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

สอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 พร้อมกัน 8 แห่งทั่วประเทศ