โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

นิเทศฯนิด้าจัด โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่นที่ 9” ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหาร Waterside Restaurant

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา หลังสำเร็จการศึกษาพร้อมการก้าวไปสู่การพัฒนาในอาชีพของนักศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป