ประกาศ TOR จัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR: Term of Reference)  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563

วิธีการคัดเลือก

          โดยวิธีการตกลง

กำหนดการ

ยื่นข้อเสนอ   

          ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 สามารถยื่นได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัยหุวะนันทน์ 

ประกาศผลคัดเลือก 

          วันที่ 10 มีนาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม