เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ครั้งที่ 1/2563

         ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สถาบันได้ประกาศปิดที่ทำการซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดขยายวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         ในการนี้ จึงทำให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลไม่สามารถบันทึกข้อมูลผลการสอบประมวลความรู้เข้าระบบได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานผ่านระบบกองบริการการศึกษา (Back Office) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ครั้งที่ 1/2563 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติและภาคพิเศษ และจะประกาศให้ทราบ เมื่อสถาบันเปิดทำการต่อไป