ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า จะจัดประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทางออนไลน์ (ด้วย gmail) ที่ https://bit.ly/ncac_63 โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบและ Template ได้ที่ https://bit.ly/formatNCAC63