เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563

ด้วยสถาบันฯ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ จนถึง 21 พฤษภาคม 2563

คณะฯ จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็น วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 

รายละเอียดตามประกาศนี้