ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

             ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 16 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

             เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 16 สถาบันจึงขยายเวลาการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

         วันที่รับสมัครออนไลน์

                บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2563  (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

                24 มิถุนายน 2563

         สอบข้อเขียน

                27 มิถุนายน 2563

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

                9 กรกฎาคม 2563

         สอบสัมภาษณ์

                11 - 12 กรกฎาคม 2563

         ประกาศผลคัดเลือก

                24 กรกฎาคม 2563

         รับเอกสารขึ้นทะเบียนเพื่อรับ User ID

                จะแจ้งให้ทราบหลังจากสถาบันเปิดทำการ

         ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

                จะแจ้งให้ทราบหลังจากสถาบันเปิดทำการ

         ปฐมนิเทศ

                8 สิงหาคม 2563

        เปิดภาคเรียน

                10 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ประกาศนี้