นิเทศฯ@นิด้า ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตร “การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร

      นิเทศฯ@นิด้า ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตร “การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร (Content Creation in Digital Organization)” ภายใต้กลุ่มหลักสูตร Creative content ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยแบ่งหลักสูตร ดังนี้


   Online Course: เน้นสอนพื้นฐานเทคโนโลยี ดาต้า กับการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล สามารถเป็นแอดมินเพจ หรือผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าใจผู้บริโภคได้ในเบื้องต้น
   เงื่อนไข >> ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวน อบรมผ่านระบบ Thaimooc ระยะเวลาอบรม  3 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
   ลงทะเบียน >> https://futureskill-newcareer.in.th/course_group/creative-content/


   Offline Course: หลักสูตรต่อเนื่อง เรียนออฟไลน์ (ที่นิด้า) แบบเข้มข้น เน้นสอนการใช้เทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร (Big Data & Technology) เล่าเรื่องและวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าถึงใจลูกค้า ออกแบบเนื้อหาข้อมูลมาเป็นภาพ (Data Visualization) และบริหารจัดการปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตได้ สามารถเติบโตในสายงานปัจจุบัน เช่น นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล นักสื่อสารกลยุทธ์ด้านเนื้อหา นักสื่อสารแบรนด์ดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารการสื่อสาร ครีเอทีฟ นักวางแผนเนื้อหาด้านดิจิทัล (Digital content planner) นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล หรือต่อยอดสร้างแบรนด์ของธุรกิจตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     เงื่อนไข >> ผู้ที่ผ่านหลักสูตรออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครหลักสูตรต่อเนื่องแบบเข้มข้น คัดเลือกเพียง 30 คนเท่านั้น ในราคาเพียง 500 บาทต่อคน ตลอดทั้งหลักสูตร อบรม 45 ชั่วโมง (8 วัน) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ตั้งแต่วันที่ 15 – 17, 20 - 24 กรกฎาคม 2563 
     ลงทะเบียน >> https://futureskill-newcareer.in.th/course_group/creative-content/