โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมระดับสูง

โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมระดับสูง
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุร์กิจและการจัดการ) คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ผ่านโครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.  รายวิชา  ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  -  นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร

  -  นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล

  -  นน6004 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์

  -  นน7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์

 

.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

ค.  กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร                          

                ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก      

               3 สิงหาคม 2563

   

ง.  เอกสารการยื่นสมัคร

1  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน  จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ฉบับ

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

จ.  ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

  1. เลือกเมนูสมัครเรียน
  2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร
  3. เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ
  4. ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : kowit.p@nida.ac.th

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

  1. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0-2727-3377 หรือ E-mail : kowit.p@nida.ac.th

 

ฉ.  การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

ช.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก)

   วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต