ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 (ภาค 1/2563)

กำหนดการ

สอบสัมภาษณ์

  • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่  27 - 31 กรกฎาคม 2563

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้