การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

> หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

คณะฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินดังกล่าว ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการ

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) หลักสูตรผ่านการรับรอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินดังกล่าว ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการให้คำแนะนำ Action Plan และผลการดำเนินงาน ที่ผ่านการตรวจโดย AUN-QA สากลแล้ว (AUN-QA Slot ที่ 1,2)