โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 37 คน ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกคณะนิเทศศาสตร์ฯ NIDA กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ
- รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำ คณะนิเทศ@NIDA
- รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศิษย์เก่าปริญญาเอก นิเทศ@NIDA รุ่นที่ 1
- ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการสมาคมนักประชาสัมพันธ์ไทย และ ศิษย์เก่าปริญญาเอก นิเทศ@NIDA รุ่นที่ 2
- คุณบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ CEO ห้างหุ้นส่วน บ้านดอยปุย และศิษย์เก่าปริญญาโท นิเทศ@NIDA รุ่นที่ 1
- คุณศุภณิตา ฤกษ์กลาง Senior Digital Content Editor บริษัท True Digital Group
- คุณมณฑกานต์ จันตรา Content Manager บริษัท นีโอ มันนี่ จำกัด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์ ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพ ทักษะความสามารถความชำนาญการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นหัวใจของการสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐการมีความเข้าใจ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ จะนำพาให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การบริหารงานราชการประสบผลสำเร็จ ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย