โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 41 คน ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกคณะนิเทศศาสตร์ฯ NIDA กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 2
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ
- รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำ คณะนิเทศ@NIDA และผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมฯ
- รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศิษย์เก่าปริญญาเอก นิเทศ@NIDA รุ่นที่ 1
- ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการสมาคมนักประชาสัมพันธ์ไทย และ ศิษย์เก่าปริญญาเอก นิเทศ@NIDA รุ่นที่ 2
- คุณบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ CEO ห้างหุ้นส่วน บ้านดอยปุย และศิษย์เก่าปริญญาโท นิเทศ@NIDA รุ่นที่ 1
- คุณศุภณิตา ฤกษ์กลาง Senior Digital Content Editor บริษัท True Digital Group
- คุณมณฑกานต์ จันตรา Content Manager บริษัท นีโอ มันนี่ จำกัด