ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  23 - 29 กันยายน 2563 ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

บันทึกข้อมูลนักศึกษา

      วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ที่  reg.nida.ac.th

ชำระเงิน

     วันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้