นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับสถาบันการประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ เปิดบ้านต้อนรับ คุณชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์