ประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท-เอก หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา