งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “5th International Conference Hate Speech in Asia: Challenges and Solution”

ศาตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA เข้าร่วม พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “5th International Conference Hate Speech in Asia: Challenges and Solution” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ASIA Centre และองค์กรต่างๆ

พร้อมกันนี้ Asia Center และ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ประกาศถึงความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้ หัวข้อ Covid-19 in Asia: Communication, Nationalism, Technology ซึ่งกำหนดการจัด ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ในกิจกรรม panel discussion หัวข้อ “Hate Speech, Religion and Racism in Thailand” ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ฯ NIDA ได้ร่วมนำเสนอ บทความวิจัย เรื่อง 'Online Hate Speech: Social Listening of Buddhist and Muslim Relationship during 2015 to 2019'